Taaldrop

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.

Privacyverklaring

We hechten groot belang aan je privacy. We hanteren dan ook strikte waarborgen om te voorkomen dat iemand persoonsgegevens kan raadplegen en stellen persoonsgegevens uitdrukkelijk niet beschikbaar aan derden.

Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

AKIRA Translations NV
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel (BE)
BE 0888.181.785
privacy@taaldrop.be

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Uitsluitend je e-mailadres wordt verzameld.

Hoe en waarom verzamelen we persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens omdat je die zelf aan ons hebt verstrekt door je in te schrijven voor Taaldrop. We verwerken deze persoonsgegevens louter voor het verzenden van Taaldrop en het beheren van je abonnement hierop.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Een beperkt aantal van onze medewerkers heeft toegang tot je persoonsgegevens. Deze medewerkers zijn verantwoordelijk voor het versturen van Taaldrop, voor het toevoegen van opdrachten aan de Taaldrop-database en voor technische ondersteuning. Deze medewerkers moeten strikte eisen naleven inzake geheimhouding om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te garanderen.

Je persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet doorgegeven of beschikbaar gesteld aan derden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Zolang je Taaldrop wenst te ontvangen, bewaren wij je persoonsgegevens op een veilige manier. Als je je uitschrijft, worden alle persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd uit onze database. De overige informatie (zoals de datum van inschrijving en uitschrijving) wordt bewaard voor statistische doeleinden, maar hieruit kan je identiteit niet worden afgeleid.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

De bescherming van je persoonsgegevens is voor ons een prioriteit en we nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe kun je je gegevens wijzigen of verwijderen?

Je kunt je gegevens op elk moment wijzigen of je uitschrijven via de links onderaan in elke Taaldrop-mail of op de webpagina https://www.taaldrop.be/uitschrijven. Als je je uitschrijft, worden alle persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd uit onze database. De overige informatie (zoals de datum van inschrijving en uitschrijving) wordt bewaard voor statistische doeleinden, maar hieruit kan je identiteit niet worden afgeleid.

Als je een of meerdere van je rechten in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 wilt uitoefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via privacy@taaldrop.be en duidelijk te vermelden welk recht je wilt uitoefenen (inzage, verbetering, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid, bezwaar, niet-onderwerping aan geautomatiseerde besluitvorming of intrekking van je toestemming). Wij proberen zo snel mogelijk een antwoord te sturen, uiterlijk 1 maand na de ontvangst van je verzoek.

Vragen of klachten

Met vragen of klachten over de verzameling en het gebruik van je persoonsgegevens of de uitoefening van je rechten in dit verband kun je contact met ons opnemen via privacy@taaldrop.be. Als je vindt dat wij je rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven, heb je ook het recht om contact op te nemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie vind je steeds terug op deze webpagina. In geval van wezenlijke veranderingen zullen wij je hier echter over informeren.

Versie 1 – geldig vanaf 07/05/2018

TAALDROP wordt je gratis aangeboden door:
AKIRA translations

Heb je een vertaling nodig?
Klik dan op ons logo om een kijkje te nemen op onze website.